PKS Kutno Sp. z o.o

Grupa PKS Grodzisk Maz.

Kaluzula informacyjna

Klauzula Informacyjna zgodna z art. 13

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie  Spółka z o.o. reprezentowana przez Zarząd z siedzibą przy ul. Oporowskiej 10 99-300 Kutno.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@pksskutno.pl , tel.48 604-050-822
 3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu komunikacji mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Przetwarzane dane nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 6. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 7. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 8. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)
 9. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 10. e) prawo do przenoszenia danych
 11. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 12. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 13. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 14. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych. Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, uodo.gov.pl
 15. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Theme by Anders Norén